Моля запознайте се с предмета и общите условия за ползване на услугите в сайта и в центровете Браво.

Когато се записвате за курс он-лайн или на място, считаме, че приемате тези условия:

І. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Чуждоезиков Център
Браво ЕООД с ЕИК: 147036196, наричано по-долу за краткост Доставчик и всеки клиент, наричан по-долу Потребител, ползващ предоставяните от Доставчика услуги.
Чл. 2. Информация за Доставчика на Услугите: Наименование: Чуждоезиков Център “Браво” ЕООД; Седалище и адрес на управление: гр.Бургас , ул. “Екзарх йосиф” №6. Данни за контакт: Email: office@bravoflcentre.bg; Tел.: 0877108608
II. ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ НА ЧЕЦ „БРАВО”.
Чл. 3. Услугите, предоставяни от Доставчика т.е. Чуждоезиков Център Браво ЕООД , се изразяват в предоставяне на Потребителя обучение по английски и други езици упоменати в сайта на център Браво както на място така и он-лайн.
Чл. 4. Доставчикът си запазва правото за ползването на определени Услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява Потребителя
чрез публикуване на информация на www.bravoflcentre.bg.
Чл. 5. За да получи достъп до предоставяните от Доставчика Услуги, Потребителят следва предварително да декларира съгласие с настоящите Общи условия.
Чрез прочитането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че е запознат с тях, приема ги и се задължава да ги спазва, както и че е съгласен предоставяните от него лични данни да бъдат обработвани от Чуждоезиков Център Браво ЕООД с цел оказване на Услугите и сключване, изпълнение или прекратяване на договори между Доставчика и Потребителя. Личната информация, която Вие ни предоставяте, се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин няма да бъде използвана за други цели извън обявените в сайта и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица.
III.ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл.6. Плащането на Услугите следва за бъде извършено чрез банков превод по посочената от Доставчика на www.bravoflcentre.bg банкова сметка или по друг посочен от Доставчика начин като се упомене вида на курса и трите имена на курсиста. Цената на услугите се счита за платена от момента на получаване на съответната сума по банковата сметка на Доставчика.
Чл.7. Доставчика има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, като Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. Доставчикът има правото да откаже изпълнението на договора при възникнали грешки в обявяването на цените в сайта и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл.8. Чуждоезиков Център Браво ЕООД или Доставчика се задължава да осигури ползването на заплатените от Потребителя Услуги, съгласно уговореното в настоящите
Общи условия .
Чл. 9. Доставчика си запазва правото по всяко време да прави промени на цени и услуги. Промените на Услугите влизат в сила от момента на публикуването им в сайта
на Чуждоезиков Център Браво ЕООД . Промените на цените не касаят Потребителя относно Услуги, които са заплатени преди уведомяване за промяната, и влизат в сила по отношение на съответния потребител след изтичане на текущия предплатен от него период.
Чл. 10. В случай на възникване на проблем при ползването на обучението, за който Доставчикът е уведомен и който е по вина на Доставчика, същият се задължава или да върне цялата сума изплатена от Потребителя или да компенсира сумата с друг курс или услуга с изричното съгласие на Потребителя.
 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл. 11. Потребителят има право:
1. Да посещава курсовете в точно определен час освен ако този час не е предварително коригиран с изричното съгласие на ръководството на Чуждоезиков Център Браво ЕООД.
2. На достъп в on-line курсовете и ползване на цялата информация в Потребителския му профил;
Чл. 12. Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация или каквито и да е материали или обекти на интелектуална собственост, публикувани на
www.bravoflcentre.bg. Учебните материали са под закрилата на закона за Авторското право и при всяка непозволена употреба носи съдебна отговорност.
Чл. 13. Потребителят се задължава да използва Услугите по начин, който не уврежда други Потребители, Доставчика или трети лица. Потребителят няма право да излага или
изпраща от или към сайта за он-лайн обучение каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.
Чл.14. Потребителят се задължава при ползване на услугите на индивидуалното обучение да уведоми ръководството на посочените в сайта телефони за неявяването си най-малко 3 часа преди започване на индивидуалния урок. В противен случай заплаща 1 учебен час по ценоразписа на ЧЕЦ Браво за неявяването си.
Чл.15. Потребител, който заплаща учебна такса разсрочено доплаща към обявената такса цена от ценоразписа на ЧЕЦ „Браво”.
Чл.16. Потребителят има право да се откаже от курса на който се е записал не по-късно от второто посещение ,като получава част от сумата с приспаднати цени за часовете на
които е присъствал.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл. 17. Доставчика има право да прекрати незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя, без да дължи на последния връщане на заплатена цена на Услугите или каквото и да е обезщетение или неустойка, ако Потребителят наруши настоящите Общи условия, условия за ползване на съответните Услуги и приложимите правни норми, или наруши по какъвто и да е начин права на трети лица.
VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
     Чл. 18. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят като конфиденциална информацията на другата страна, станала им известна във връзка с предоставянето на Услугите.
  Чл. 19. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до предоставяните Услуги, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Доставчика и Потребителя, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния съд, като приложимо ще бъде българското право.
Чл. 20. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат приложимите разпоредби на българското законодателство. Настоящите Общи условия влизат в сила, считано от 01. 01.2017г.